Vi koncentrerer os om værdiskabende rådgivning og løsninger med fokus på bundlinien.
Open
X

Rekonstruktionsmuligheder.

I næsten enhver virksomheds livscyklus er der op- og nedgangstider med risiko for, at der på et tidspunkt kan opstå så store problemer, at virksomheden ikke kan overleve uden en form for rekonstruktion. Denne information beskriver kort de problemstillinger, der bør overvejes i forbindelse med en eventuel rekonstruktion af en virksomhed og giver nogle eksempler på løsninger og skattemæssige overvejelser.

Rekonstruktion kan have flere betydninger enten kan rekonstruktionen ske ved frivillige aftaler eller foregå efter egentlige retsregler, hvor der indgives begæring om rekonstruktionsbehandling til skifteretten. I sidstnævnte tilfælde gælder konkurslovens regler om rekonstruktion (kapitel 2 til 2e). Dansk Erhvervs- og Selskabsrådgivning kan i dette tilfælde udpeges af skifteretten som rekonstruktør.

Rekonstruktion – overvejelser
Hvis en nødlidende virksomhed skal rekonstrueres og igen blive bæredygtig, er det bydende nødvendigt, at krisen konstateres så tidligt som muligt.

Når konstateringen er sket, er det op til virksomhedens ledelse at beslutte de nødvendige initiativer til sikring af virksomhedens overlevelse. En sådan beslutning kræver et betydeligt beslutningsgrundlag, og det er naturligt at inddrage virksomhedens rådgivere i udarbejdelsen af det.

Rekonstruktionsmuligheder
Det er ikke her på hjemmesiden muligt at omtale alle anvendelige rekonstruktionsmodeller, men nogle eksempler er:

 • Indskud af ny kapital
 • Konvertering af gæld til egenkapital/ansvarlig kapital
 • Akkord/gældseftergivelse
 • Optagelse af lån
 • Sale and lease back
 •  
  1. Indskud af ny kapital
  Indskud af ny kapital er en nem og hurtig rekonstruktionsmetode. Der kan dog være problemer med at finde interesserede investorer til en nødlidende virksomhed, og samtidig må den hidtidige ejerkreds acceptere, at magtbalancen ændres ved tilførsel af ny kapital fra anden side.

  2. Konvertering af gæld til egenkapital/ansvarlig kapital
  Hvis virksomhedens hovedaktionær og/eller hovedkreditor er villige til at konvertere deres tilgodehavende til egenkapital/ansvarlig kapital, kan virksomhedens likviditet og/eller kapitalgrundlag forbedres.

  3. Akkord/gældseftergivelse
  Akkord/gældseftergivelse går i korthed ud på, at virksomheden enten med alle eller med enkelte hovedkreditorer opnår en aftale om eftergivelse af en andel af deres tilgodehavende.
  Løsningen er meget anvendt i praksis, da kreditorerne ofte kan se en fordel i fortsat at have en kunde at handle med efter rekonstruktionen.

  4. Optagelse af lån
  Lider virksomheden af likviditetsmangel, kan optagelsen af forskellige former for lån måske klare problemerne på kort sigt. Det vil i praksis være svært at finde långivere, hvis ikke virksomheden gennem budgetter, handlingsplaner m.m. kan påvise, at den vil være i stand til at forrente og afdrage de optagne lån.

  5. Sale and lease back
  Med denne rekonstruktionsmodel kan der fremskaffes likviditet ved at overdrage et af selskabets anlægsaktiviteter, f.eks. en ejendom, til et finansieringsselskab, og derefter lease anlægsaktivet tilbage til virksomheden.

  Et sale and lease back arrangement reducerer kravene til virksomhedens fremmedfinansiering, men det bør gennem budgetter sandsynliggøres, at driften vil kunne honorere de fremtidige leasingforpligtelser.

  De ovennævnte muligheder kan kun danne grundlag for helt overordnede overvejelser i forbindelse med rekonstruktion. Hvis De har behov for individuel rådgivning, er De meget velkommen til at kontakte os, så vi sammen kan gennemgå situationen, opstille en “køreplan” for forløbet og kontakte de implicerede i rekonstruktionen.

  Skattemæssige overvejelser ved rekonstruktion
  Når en virksomhed er kriseramt, vil man helt naturligt se først på forretningen og kapitalsituationen. Skat og moms kan også være central.

  Skattereglerne ved en virksomhedsrekonstruktion
  Der findes særlige skatteregler for næsten enhver tænkelig situation i en turnaround. De skattemæssige konsekvenser er f.eks. forskellige afhængigt af, om gældsnedskrivningen gennemføres som en samlet ordning (tvangsakkord eller frivillig akkord) eller som en singulær ordning (uden for akkord), hvor ikke alle kreditorerne deltager. Også ved gældskonverteringer m.v. er der forskel afhængigt af, om konverteringen sker mellem koncernforbundne selskaber eller mellem uafhængige parter.

  Skattemæssige underskud
  En kriseramt virksomhed vil typisk have genereret skattemæssige underskud, som er værd at bevare. De kan bruges, når den rekonstruerede virksomhed begynder at tjene penge igen.

  Ved anvendelse af skattefri modeller for rekonstruktion skal man være opmærksom på, at skattemæssige underskud kan bortfalde i forbindelse med gældseftergivelse eller -nedskrivning. Herudover kan skattemæssige underskud blive begrænset i deres anvendelsesmuligheder, hvis et kriseramt selskab skifter ejerskab.

  Derfor kræver det nøje planlægning at bevare de eventuelle skattemæssige underskud.

  Frasalg af aktiver
  Hvis der i forbindelse med en business turnaround f.eks. sker frasalg af en ejendom, vil dette typisk udløse en skattepligtig indkomst i form af genvundne afskrivninger og evt. en ejendomsavance. Pga. gamle underskud vil det i mange tilfælde ikke medføre en skattebetaling her og nu. Ofte vil de skattepligtige beløb fra ejendomssalget modregnes i de oparbejdede skattepligtige underskud, og resultatet bliver derfor et reduceret skattemæssigt underskud, som kan modregnes i fremtidige overskud.

  I en frasalgssituation opstår ofte det spørgsmål, om man skal sælge aktierne i det selskab, som f.eks. ejer ejendommene, eller om man skal sælge aktiverne enkeltvis. Pga. sælgers mulighed for at modregne skattepligtige indtægter i gamle underskud og købers ønske om at opnå et stort afskrivningsgrundlag vil en løsning med salg af enkeltaktiver oftest være bedst for både sælger og køber. Salg af enkeltaktiver frem for salg af aktierne i selskabet vil dog ofte medføre forøgede salgsomkostninger.

  En anden mulighed er et frasalg af selskabets „sunde“ aktivitet og de dertil knyttede aktiver (driftsmidler, ejendomme, goodwill og øvrige aktiver). Et sådant salg kan – alt afhængig af omstændighederne – enten ske til en ekstern køber eller til eget datter- eller søsterselskab. Eget datter- eller søsterselskab kan være et eksisterende selskab i koncernen eller et skuffeselskab, der er indkøbt til lejligheden.

  Avancen ved frasalg af den „sunde“ aktivitet kan modregnes i gamle skattemæssige underskud, mens det købende selskab får opskrevet afskrivningsgrundlagene på de erhvervede aktiver.

  Kreditorerne i det kriseramte selskab kan ofte se en fordel i, at den „sunde“ aktivitet overdrages til et datterselskab, idet den fremtidige indtjening i et datterselskab kan udloddes til moderselskabet. Herved forbedres kreditorernes stilling. Denne model kombineres ofte med en delvis nedskrivning af gælden eller med en delvis gældskonvertering.

  Konkurs og rekonstruktion
  Hvis en rekonstruktion ender med, at virksomheden erklæres konkurs, bliver den skattepligtig efter konkursskatteloven. Dette betyder, at:

 • Skattepligtig indkomst i perioden fra det år, hvori konkursdekretet afsiges og indtil konkursens afslutning, skal opgøres særskilt, og beløbet beskattes kun, hvis det overstiger DKK 100.000
 • Skattepligtige underskud fra før konkursen bortfalder
 • Skattemyndighederne afgør i hvert enkelt tilfælde, om den konkursramte virksomhed (konkursboet) skal være skattepligtig
 •  
  Hvis man forventer, at kunne opstarte virksomheden igen efter en konkurs, evt. ved at købe nøgleaktiver, kan man altså opleve den ulempe, at man ikke kan modregne fremtidige overskud i gamle underskud. Som vist i eksemplerne herover, kan gamle underskud være med til at nedbringe skattebetalingerne i årene efter turnaround.

  I forbindelse med en rekonstruktion er det altså væsentligt at undgå konkurssituationen, fordi man derved fanges af konkursskattelovens regler om, at gamle skattemæssige underskud bortfalder.

  Kontakt os for aftale eller yderligere information.