NY LOV OM REGISTRERING AF REELLE EJERE VEDTAGET

Posted on April 25, 2016 · Posted in Nyheder

Den 1. marts 2016 blev lovforslag om indførelse af register over reelle ejere vedtaget i Folketinget ved Lov nr. 262 af 16.03.2016 (Indførelse af register over reelle ejere). Loven kan læses her: https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=178903

Loven, der dog ikke er trådt i kraft endnu, ændrer selskabsloven, lov om visse erhvervsdrivende virksomheder, lov om erhvervsdrivende fonde og forskellige andre love. Lovændringerne medfører, at selskaber og andre juridiske personer er forpligtede til at indhente, opbevare og registrere oplysninger om deres reelle ejere. Indtil nu har selskaber siden den 15. december 2014 skullet registrere sine legale ejere i Det Offentlige Ejerregister, men altså ikke sine reelle ejere. Ifølge loven forstås en reel ejer som en fysisk person, der ultimativt, direkte eller indirekte, ejer eller kontrollerer en væsentlig del af ejerandelene eller stemmerettighederne eller som på anden måde udøver kontrol, bortset fra ejere af selskaber, hvis ejerandele handles på et reguleret marked eller et tilsvarende marked, som er undergivet oplysningspligt i overensstemmelse med EU-retten eller tilsvarende internationale standarder.

Lovændringen medfører, at selskaber og andre omfattede juridiske personer, skal indhente oplysninger om og indberette deres reelle ejere i Erhvervsstyrelsens IT-system, herunder oplysninger om de reelle ejeres rettigheder. Er der ingen reelle ejere, eller kan der ikke identificeres nogen reelle ejere, skal de registrerede medlemmer af selskabets direktion (eller virksomhedens/fondens daglige ledelse) optages som reelle ejere i Erhvervsstyrelsens IT-system.

Det fremgår også af loven, at oplysninger skal registreres i Erhvervsstyrelsens IT-system, hurtigst muligt efter at selskabet/fonden er blevet bekendt med, at en person er blevet eller ikke længere er reel ejer.

Selskabet (eller anden omfattet virksomhed) skal efter anmodning udlevere dokumentation om de reelle ejere, herunder om selskabets forsøg på at identificere dets reelle ejere, til offentlige myndigheder.

Erhvervs- og vækstministeren vil fastsætte et tidspunkt for lovens ikrafttræden, det forventes umiddelbart, at der vil blive givet en 6 måneders registreringsperiode som ved Det Offentlige Ejerregisters oprettelse.